Ceske knihy pro Kindle

Otazka pro lidi co si koupili Kindle nebo jinou ctecku v CR. Jake knihy ctete? Anglicke? Nebo si stahujete nejake ceske? Jak a kde? Platite za knihy nebo berete jen co je zdarma? Funguje prodej knih pro Kindle v CR?

Jestli muzete tak se prosim podelte o informace.

Spread the love

37 thoughts on “Ceske knihy pro Kindle

 1. í„ÂŒeskíƒÂ© – platit se za ní„› nedíƒÂ¡, takí…¾e stahuji… kdo na tom tratíƒÂ­?
  AnglickíƒÂ© – Amazon a napojeníƒÂ¡ platebníƒÂ­ karta… kdo na tom vydí„›líƒÂ¡víƒÂ¡?

 2. Od nedí„›le 13.2. na amazonu.com prvníƒÂ­ kníƒÂ­í…¾ky pro kindle v 턍eí…¡tiní„› !

  Za턍íƒÂ­níƒÂ¡me kompletníƒÂ­ kolekcíƒÂ­ sou턍asníƒÂ©ho 턍eskíƒÂ©ho autora Bohuslava Vaí…ˆka-íƒÂšvalskíƒÂ©ho.
  PrvníƒÂ­ pecka je kultovníƒÂ­ kniha Hubotí…™asníƒÂ½ romíƒÂ¡n PosledníƒÂ­ Bourbon.
  Dalí…¡íƒÂ­ knihy z kolekce budou níƒÂ¡sledovat v pí…™íƒÂ­í…¡tíƒÂ­ch dnech! Ví…¡echny jsou vybaveny interaktivníƒÂ­mi prvky a unikíƒÂ¡tníƒÂ­m designem (jsou fakt vymazleníƒÂ½).

  SlovníƒÂ­ degustaci naleznete zde:
  http://www.zabrisky.cz

  VAROVíƒÂNíƒÂ: Aí…Â¥ VíƒÂ¡m smíƒÂ­chy nepukne kindle! (Aspoí…ˆ bude míƒÂ­t John byznys, aí…¾ sem bude posíƒÂ­lat dalí…¡íƒÂ­.)

 3. Kateí…™ino, coí…¾e? Vy spustíƒÂ­te 턍eskíƒÂ© knihy pro Kindle na Amazonu? M텯텾ete mi o tom napsat ní„›co víƒÂ­c? Tí…™eba i soukromí„› na marek@sovavsiti.cz. DíƒÂ­ky.

 4. @eastbiz @KaterinaVavrova

  Ne, ne – 턍eí…¡tina se pí…™íƒÂ­mo ve 턍te턍ce Kindle chovíƒÂ¡ stejní„› jako angli턍tina – pí…™elamuje se dle nastaveníƒÂ­ velikosti píƒÂ­sma, ní„›kteríƒÂ© í…™íƒÂ¡dky nedotahuje do koncí…¯, ilustrace jsou poní„›kud nevypo턍itatelníƒÂ© – ale s diakritikou jsem nezaznamenal jediníƒÂ½ problíƒÂ©m. ZvlíƒÂ¡díƒÂ¡ dokonce í…Â¥ a to je hodní„› divníƒÂ© píƒÂ­smeno. Popisky ke knize pí…™íƒÂ­mo na webu Amazonu budou samozí…™ejmí„› prosty híƒÂ¡í„kí…¯ a 턍íƒÂ¡rek, tam diakritika skute턍ní„› absentuje. FormíƒÂ¡t knihy (sazba) by mí„›la bíƒÂ½t nedot턍ena – ostatní„› produkt finalizuje nakladatelstvíƒÂ­, nikoli Amazon. Kupí…™íƒÂ­kladu zkuí…¡ební„› staí…¾eníƒÂ© knihy v ma턏arí…¡tiní„› v poí…™íƒÂ¡dku jsou. Ale moí…¾níƒÂ¡ se budeme v nedí„›li divit a zrodíƒÂ­ se kríƒÂ¡sníƒÂ¡ ostuda z PolabíƒÂ­… Budeme jíƒÂ­ dopí…™edu 턍elit vystaveníƒÂ­m níƒÂ¡pisu Zkuí…¡ebníƒÂ­ verze – testovíƒÂ¡no, jení…¾ bude odstraní„›n, aí…¾ bude ví…¡e stoprocentníƒÂ­. Ono je to celíƒÂ© vlastní„› jeí…¡tí„› v plenkíƒÂ¡ch – jak ze strany 턍eskíƒÂ½ch nakladatelí…¯, tak i Amazonu – ní„›kteríƒÂ© níƒÂ¡stroje pro sazbu jsou vyvíƒÂ­jeny a zlepí…¡ovíƒÂ¡ny doslova za pochodu a kaí…¾díƒÂ½ se fascinujíƒÂ­cíƒÂ­ moí…¾nosti elektronickíƒÂ© knihy teprve u턍íƒÂ­ rozpozníƒÂ¡vat. Pí…™ijdu si jako jeden z bratí…™íƒÂ­ Wrightí…¯, kteríƒÂ½ si í…™íƒÂ­kíƒÂ¡: “DobríƒÂ½! VzlíƒÂ©tli jsme. Te턏 honem vymyslet, jak s tíƒÂ­m zase pí…™istíƒÂ¡t…”
  Za Katku, kteríƒÂ¡ í…¡la spíƒÂ¡t BVU

 5. @eastbiz @MarekProkop Pdf Kindle 턍te bez problíƒÂ©mí…¯, zkouí…¡el jsem i ví„›tí…¡íƒÂ­ soubory (cca. 20 MB). ProblíƒÂ©m oví…¡em vznikíƒÂ¡ se zví„›tí…¡ovíƒÂ¡níƒÂ­m celíƒÂ© stríƒÂ¡nky – text je zalomeníƒÂ½ natvrdo a nevejde se do okna. Doporu턍uji bu턏 zvolit reí…¾im zobrazeníƒÂ­ na í…¡íƒÂ­í…™ku a skíƒÂ¡kat stríƒÂ¡nkovíƒÂ¡níƒÂ­m (zobrazíƒÂ­ se ví…¾dy polovina pdf stríƒÂ¡nky – myslíƒÂ­m, í…¾e jsem mí„›l nastaveníƒÂ½ formíƒÂ¡t A5), nebo si formíƒÂ¡t – je-li tu tato moí…¾nost – pí…™ednastavit pí…™ed exportem na rozmí„›ry Kindlu a díƒÂ¡t ví„›tí…¡íƒÂ­ píƒÂ­smo. Moí…¾níƒÂ¡ jsou i jiníƒÂ© moí…¾nosti, snad zíƒÂ¡suvníƒÂ© moduly u novíƒÂ½ch programí…¯ budou po턍íƒÂ­tat i s formíƒÂ¡tem Kindle, moje zkuí…¡enost je tato. DobríƒÂ© ríƒÂ¡no, BVU

 6. V í„ÂŒR/SR aktuíƒÂ¡lne za턍íƒÂ­na predaj ekníƒÂ­h, napr. rajknih.sk(cz), martinus.sk a pod, ale zvíƒÂ¤í„í…¡a predíƒÂ¡vajíƒÂº vo formíƒÂ¡toch chríƒÂ¡neníƒÂ½ch DRM, ktoríƒÂ© Kindle nepre턍íƒÂ­ta a snaí…¾ia sa 턾udom predaí…Â¥ nepouí…¾ite턾níƒÂ© predraí…¾eníƒÂ© ereadery (vo턍i Kindle).

 7. @KaterinaVavrova @eastbiz @MarekProkop Neí…¾ posíƒÂ­lat pdf do Kindlu, to ho radí…¡i zkonvertovat v Calibre do .mobi formíƒÂ¡tu.
  Jinak je super aktuíƒÂ¡lní„› novíƒÂ¡ sluí…¾ba serveru VTM.cz, kdy si m텯텾ete nechat posíƒÂ­lat ví…¾dy v píƒÂ¡tek novíƒÂ© vydíƒÂ¡níƒÂ­ 턍líƒÂ¡nkí…¯ pí…™íƒÂ­mo do Kindlu. Samozí…™ejmí„› zdarma.
  A tady jsou ní„›kteríƒÂ© 턍eskíƒÂ© servery kteríƒÂ© prodíƒÂ¡vajíƒÂ­ 턍eskíƒÂ© knihy:

  http://wknihy.cz/
  http://www.ereading.cz/cs/
  http://www.palmknihy.cz/web/
  http://ebookstore.cz/
  http://litero.cz/ – aí…¾ to kone턍ní„› spustíƒÂ­…
  http://www.elibellus.com

  Ní„›kteríƒÂ© neprodíƒÂ¡vajíƒÂ­ knihy pí…™íƒÂ­mo pro Kindle, takí…¾e nejdí…™íƒÂ­ve zkontrolovat.

 8. @KaterinaVavrova je to soukromíƒÂ¡ iniciativa nebo jste nakladatelstvíƒÂ­? Zkouí…¡el jsem dohledat dle tí„›ch knih – ale jsou papirove jsou vydany v nakl. Petrov, kteríƒÂ© ukon턍ilo 턍innost – takí…¾e tíƒÂ¡pu…

 9. Te턏 kví…¯li maturití„› 턍tu hlavní„› knihy autorí…¯ co jsou víƒÂ­c jak 70 let po smrti, takí…¾e jsou zdarma ke staí…¾eníƒÂ­ tí…™eba na palmknihy.cz, ale jinak je s novíƒÂ½ma docela problíƒÂ©m :/ obchody pro Kindle nefungujíƒÂ­.. ale se samotnou 턍eí…¡tinou v Kindlu í…¾íƒÂ¡dníƒÂ½ problíƒÂ©m neníƒÂ­.

  Napí…™íƒÂ­klad VTM.cz je 턍asopis, kteríƒÂ½ tam zasíƒÂ­líƒÂ¡ kaí…¾díƒÂ½ píƒÂ¡tek zdarma jedno 턍íƒÂ­slo, tak si m텯텾ete vyzkouí…¡et jak to pak vypadíƒÂ¡ 🙂 ChodíƒÂ­ to tam emailem 😉

 10. @KaterinaVavrova Jak se víƒÂ¡m to podaí…™ilo? Jsem v kontaktu s Amazonem a jeí…¡tí„› v prosinci tvrdili, í…¾e knihu v 턍eí…¡tiní„› do svíƒÂ©ho obchodu v í…¾íƒÂ¡dníƒÂ©m pí…™íƒÂ­padí„› nepustíƒÂ­.

  Jestli mohu bíƒÂ½t íƒÂºplní„› konkríƒÂ©tníƒÂ­, je to s 35% nebo 70% Royalty?

 11. @RomzaT @KaterinaVavrova @eastbiz @MarekProkop

  pdf lze poslat mailem a do subjectu vloí…¾it í¢Â€Â˜convertí¢Â€Â™. Pak by mí„›la probí„›hnout konverze do nativníƒÂ­ho formíƒÂ¡tu Kindlu automaticky

 12. @bjeta @KaterinaVavrova @eastbiz @MarekProkop Jo to je taky moznost. Ja ale preferuju Calibre. Mam v nem celou databazi knih. A podporuje prevod mezi spoustou formatu.

 13. í„ÂŒeskíƒÂ© knihy stahuj, protoí…¾e koupit se nedajíƒÂ­. Te턏 mí„› zrovna vyto턍il jeden eshop s eknihami. Kniha mí„› zaujala ale díƒÂ­ky DRM neí…¡la do Kindle. Bí„›hem 5ti minut jsem jíƒÂ­ naí…¡el na warezu a stíƒÂ¡hnul. Kdyby í…¡la koupit tak by mí„› to ani nenapadlo hledat ji ní„›kde na warezu. AnglickíƒÂ© knihy kupuju, protoí…¾e to jde.

 14. @3knedle
  nakladatelstvíƒÂ­ .

  Pí…™íƒÂ­mo – KríƒÂ¡sníƒÂ© nakladatelstvíƒÂ­, kteríƒÂ© s pí…™estíƒÂ¡vkami funguje od devadesíƒÂ¡tíƒÂ½ch let.
  . Jednu dobu maní…¾el /Bohuslav Vaní„›k/ vydíƒÂ¡val svíƒÂ© knihy pod hlavi턍kou Petrova.

 15. @MarekLutonsky budeí…¡ zjií…¡tí‹Â‡ovat dalí…¡íƒÂ­ informace pro ní„›jakíƒÂ½ novíƒÂ½/aktualizovaníƒÂ½ 턍líƒÂ¡nek?
  @KaterinaVavrova takí…¾e prolomeny amazon-ledy, mí„›l bych zíƒÂ¡jem o kompletníƒÂ­ informace stejní„› jako Marek Prokop, Marek LutonskíƒÂ½ a vlastní„› i ostatníƒÂ­ – nebyl by 턍líƒÂ¡nek nebo ní„›jakíƒÂ© shrnutíƒÂ­? mohl bych to í…™eí…¡it emailem, ale asi tyto informace jistí„› bude chtíƒÂ­t ví„›dí„›t víƒÂ­ce lidíƒÂ­…

 16. @3knedle RíƒÂ¡d bych ní„›co zjisti, ale co jsem se te턏 díƒÂ­val do formulíƒÂ¡í…™e Amazonu pro vklíƒÂ¡díƒÂ¡níƒÂ­ ebookí…¯, 턍eí…¡tina v ní„›m stíƒÂ¡le chybíƒÂ­. Takí…¾e 턍ekíƒÂ¡m, jestli se v nabíƒÂ­dce 턍eskíƒÂ© knihy opravdu v nedí„›li objevíƒÂ­, a potom za턍nu píƒÂ¡trat.

 17. JíƒÂ¡ si 턍eskíƒÂ© knihy stahuju ví„›tí…¡inou v PDF nebo ePUB (nutníƒÂ½ Calibre, …), existuje hodní„› stríƒÂ¡nek kde jsou knihy k dispozici (ví„›tí…¡inou je najdu na googlu) tí…™eba ebookforum.cz apod. Ví„›tí…¡inou je potí…™eba províƒÂ©st konvertovíƒÂ¡níƒÂ­ pí…™es Amazon (na Kindle adresu + pí…™edmí„›t Convert) a funguje to v prí…¯mí„›ru docela kríƒÂ¡sní„› – diakritika i ví…¡echno super, 턍tu takhle i odborníƒÂ½ kníƒÂ­í…¾ky 🙂 Kdyí…¾ je píƒÂ­smo v PDF dostate턍ní„› velkíƒÂ© neníƒÂ­ potí…™eba ani to.

 18. í„ÂŒtu pouze anglickíƒÂ© – proto jsem si kindl koupil, abych je mí„›l na 턍em 턍íƒÂ­st.

 19. Dnes uí…¾ Kindle a e-ink displaye nejsou í…¾íƒÂ¡dníƒÂ½ zíƒÂ¡zrak. Nejsem fanda do jednoíƒÂºí„elovíƒÂ½ch zaí…™íƒÂ­zeníƒÂ­, 턍tu v mobilu Samsung Galaxy S, kteríƒÂ½ míƒÂ¡ 4″ Super AMOLED display. DíƒÂ­ky tíƒÂ©to technologii 턍erníƒÂ¡ barva ví…¯bec nesvíƒÂ­tíƒÂ­ a bíƒÂ­líƒÂ© (턍i í…¡edíƒÂ©) píƒÂ­smo, pí…™i nastaveníƒÂ­ minimíƒÂ¡lníƒÂ­ho jasu, se na 턍erníƒÂ©m pozadíƒÂ­ kríƒÂ¡sní„› 턍te. Pí…™i maxilmíƒÂ¡lníƒÂ­m jasu lze bez problíƒÂ©mí…¯ 턍íƒÂ­st v pí…™íƒÂ­míƒÂ©m slune턍níƒÂ­m sví„›tle. DíƒÂ­ky Androidu a dostupníƒÂ½m 턍te턍kíƒÂ¡m pí…™e턍tu íƒÂºplní„› jakíƒÂ½koliv formíƒÂ¡t e-knih, v턍etní„› oficiíƒÂ¡lníƒÂ­ podpory Kindle a níƒÂ¡kupu z Amazonu, 턍eskíƒÂ½ch Wooky, PDF, DOC, atd.

 20. Hubotí…™asníƒÂ½ romíƒÂ¡n POSLEDNíƒÂ BOURBON í¢Â€Â“ prvníƒÂ­ 턍eskíƒÂ¡ kniha na Amazonu MilíƒÂ­ pí…™íƒÂ¡telíƒÂ©, kteí…™íƒÂ­ jste dnes jií…¾ hledali na Amazonu knihu Bohuslava Vaí…ˆka-íƒÂšvalskíƒÂ©ho Hubotí…™asníƒÂ½ romíƒÂ¡n PosledníƒÂ­ bourbon í¢Â€Â“ zdíƒÂ¡ se ví…¡e bíƒÂ½t na dobríƒÂ© cestí„›, i kdyí…¾ budeme míƒÂ­t zí…™ejmí„› den aí…¾ dva zpoí…¾dí„›níƒÂ­.

  ElektronickíƒÂ¡ kniha v tento okamí…¾ik 턍ekíƒÂ¡ na publikovíƒÂ¡níƒÂ­ (musíƒÂ­ projíƒÂ­t prov턛텙ovacíƒÂ­m systíƒÂ©mem Amazonu) í¢Â€Â“ a pak by se mí„›la stíƒÂ¡t dostupnou pro celíƒÂ½ sví„›t (pokud majíƒÂ­ tu턍텈íƒÂ¡ci v Ohí…ˆovíƒÂ© zemi tí…™i gíƒÂ© internet, mohou si ji poí…™íƒÂ­dit i oni). Komunikace s Amazonem byla trochu divokíƒÂ¡, zamotaníƒÂ¡, ale zíƒÂ¡roveí…ˆ plníƒÂ¡ okouzlujíƒÂ­cíƒÂ­ch ujií…¡í…Â¥ovíƒÂ¡níƒÂ­, jak si sebe navzíƒÂ¡jem víƒÂ¡í…¾íƒÂ­me.

  Nakonec Amazon pí…™islíƒÂ­bil (v blíƒÂ­zkíƒÂ© budoucnosti) podporu pro 턍eskíƒÂ½ region, ale jsem si jist, í…¾e na ní„› bude potí…™eba jeí…¡tí„› í…™íƒÂ¡dní„› tla턍it, o coí…¾ se rozhodní„› ríƒÂ¡d postaríƒÂ¡m.

  Pokud tento prvníƒÂ­ vydavatelskíƒÂ½ pokus dopadne dobí…™e, naleznete knihu pod níƒÂ¡zvem bez diakritiky í¢Â€Â“ Posledni bourbon, 턍i pod anglickíƒÂ½m krycíƒÂ­m níƒÂ¡zvem The Last Bourbon.

  Jakmile se za턍ne prodíƒÂ¡vat, budu VíƒÂ¡s ihned a ríƒÂ¡d informovat.
  Stay tuned.

  VíƒÂ¡í…¡ BVíƒÂš

  http://www.zabrisky.cz/paela-cz/3-Z-SLOVNIK/38-Novinky-starinky

 21. Jsem barbar, co nenajdu na netu v TXT, si síƒÂ¡m pí…™evedu pí…™es OCR do HTML+GIF/JPG (perfektní„› se to pak upravuje).

 22. JíƒÂ¡ bych taky chtí„›l prodíƒÂ¡vat knihy. na svíƒÂ©m webu. Bohuí…¾el netuí…¡íƒÂ­m kde je zíƒÂ­skat tak aby to neodporovalo zíƒÂ¡koní…¯m í„ÂŒR a aby byly zachovíƒÂ¡ny autorskíƒÂ¡ príƒÂ¡va.

 23. V angli턍tiní„› z amazonu. Kindle mí„› zachríƒÂ¡nila, protoí…¾e jinak bychom mohli hromady svazkí…¯ za턍íƒÂ­t pouí…¾íƒÂ­vat jako stavebníƒÂ­ materiíƒÂ¡l.
  Jeí…¡tí„› najíƒÂ­t, kde stahovat (za peníƒÂ­ze, jasní„›) klihy ve í…¡paní„›lí…¡tiní„› – tíƒÂ­m myslíƒÂ­m sví„›tovou literaturu pí…™eloí…¾enou do í…¡paní„›lí…¡tiny, (nikoli originíƒÂ¡ly í…¡paní„›lskíƒÂ½ch autorí…¯, ty jíƒÂ¡ pro jejich temnost nem텯텾u ví…¯bec 턍íƒÂ­st) a nemí„›lo by to ví…¯bec chybu!
  PoradíƒÂ­ ní„›kdo?

 24. Bylo by dobry se ptat Cechum, cestuju kazdy den do Prahy vlakem a jsou aspon deset lidi (vcetne mne) ktery ctou z Kindle. Zatim se mi nepovedlo najit zadny cesky knih, coz mi zcela nevadi vzhledem k tomu ze nejsem Cech, ale libilo se mi neco najit i pro manzelce, aby mohla taky si uzit tento kouzelny stroj. Co se tyce knihy, koupim a beru zdarma, zalezi na momentalne zajem a nalada. Bud’ nejaka klasicka literatura, nebo pul roku stary technicky knihy o svet IT. Byl bych rad kdyby se aspon nasli v cestine nejaky klasicky cesky knihy…

 25. Ahoj Johne. Konečně po letech co znám tvůj blog jsem se rozhoupal i já k aktivitě 🙂 Kindle využí­vám denně a maximálně bych uví­tal knihy v češtině. Jediná která je v češtině k oficiálně mání­, tedy je možno si ji zakoupit, je právě ta tvoje. Jinak mizérie a těžko ří­ct, ale mám zato, že hlavní­ brzdou je Amazon sám. Alespoň podle českých knižní­ch distributorů se prý s Amazonem nedá domluvit. Něco ve smyslu, že o tak malý trh nemá zájem.

 26. Ja mam zakladni Kindle pres rok (v USA). Svuj Kndle Fire jsem venoval neteri v Praze, podekovala, ale nedala mi vedet, jak ho uziva.

  Jak pan Roman Prikryl pise, Amazon (kdekoli) se nezda mit zajem o cesky trh – DNES. To byla situace s Microsoft tak asi pred 20 lety taky tak. O Apple nic nevim, jenom ze ma sestra v Praze mi iPad, na kterem muze psat s carkami a hacky a samozrejme vsechno v cestine cist OK.

  Ceske knihy (tistene) jsem zacal cist pred 70 lety a nez mne klepne pepka, chtel bych se k par vecem jako od Capka vratit.

  Do Cech se uz nikdy nepodivam, to vim.

Leave a Reply to eastbiz Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *