Nova first class v British Airways

Na ceste z Prahy do Los Angeles jsem mel stesti. Letadlo British Airways melo novou verzi First class kabiny. Myslim, ze vetsina letadel stale leta se starsi verzi sedadel. A je to loterie jestli narazite na letadlo s novou verzi (tady je to pekne popsane). Vice fotek a poradna review je treba tady.

Tady jen par mych vlastnich (a trosku nepovedenych fotek):

Co se mi libilo:

– mate takovou vlastni skrinku na bundu, boty nebo osobni veci. To bylo sympaticke.

– hranate okno s zaluzii, ktera se stahovala zmacknutim knofliku (modre nasvicene kdyz si roznete malou lampicku).

Trosku vice soukromi. Ty steny mezi jednotlivymi kojemi jsou docela vyssi nez drive.

Spread the love

8 thoughts on “Nova first class v British Airways

 1. Hmm, to se to líƒÂ­tíƒÂ¡ za míƒÂ­le od AA v novíƒÂ© first od BA, co? ZatraceníƒÂ½ amíƒÂ­ci, poí…™íƒÂ¡d níƒÂ¡m zabíƒÂ­rajíƒÂ­ míƒÂ­sta pro award flights, na tuhle noviku poí…™íƒÂ¡d nadíƒÂ¡víƒÂ¡m, aí…Â¥ si za míƒÂ­le od AA líƒÂ©tajíƒÂ­ s AA… 🙂
  Jinak tenhle problíƒÂ©m pamatuju, kdyí…¾ BA pí…™ed píƒÂ¡r lety mí„›nily seda턍ky v Business Class. Nikdo nechtí„›l líƒÂ©tat ve staríƒÂ©, ale byl docela problíƒÂ©m zjistit, na kteríƒÂ½ch letech letíƒÂ­ uí…¾ novíƒÂ¡. Kdybych s jistotou ví„›dí„›l, kde je nasazeníƒÂ¡ novíƒÂ¡ verze First tak by mi to asi nedalo a taky bych se s níƒÂ­ proletí„›l. Takhle cestuju do í„ÂŒR pí…™íƒÂ­í…¡tíƒÂ­ mí„›síƒÂ­c zase jako socka jen v business class 🙂
  DíƒÂ­ky Johne za fotky, vypadíƒÂ¡ to opravdu hezky, myslíƒÂ­m si, í…¾e to byla docela pí…™íƒÂ­jemníƒÂ¡ cesta.

 2. NíƒÂ¡sledujíƒÂ­cíƒÂ­ ví„›ty jsou z kníƒÂ­í…¾ky Tao-te-í…Â¥ing od 턍íƒÂ­nskíƒÂ©ho filozofa Lao cí‚´.
  Vybavte si je prosíƒÂ­m v tíƒÂ© ní„›jví…™elejí…¡íƒÂ­ a pí…™ejíƒÂ­cíƒÂ­ tíƒÂ³niní„› (takovou ji totií…¾ míƒÂ¡m v hlaví„›).

  NevyníƒÂ¡í…¡t ty, kdo vynikajíƒÂ­ –
  a lidíƒÂ© si nebudou zíƒÂ¡vidí„›t.
  Necenit si t턛텾ce dosaí…¾itelníƒÂ½ch statkí…¯ –
  a lidíƒÂ© nebudou kríƒÂ¡st.
  Nevystavovat na odiv ví„›ci, kteríƒÂ© vzbuzujíƒÂ­ í…¾íƒÂ¡dost –
  a srdce lidíƒÂ­ nebude znepokojeno.

 3. @Endorfin StaríƒÂ¡ í„ÂŒíƒÂ­nskíƒÂ¡ cesta, jak udrí…¾ovat spokojeníƒÂ© masy, jení…¾e stejní„› museli udí„›lat minimíƒÂ¡lní„› kaí…¾díƒÂ½ch150 let revoluci, hladomor nebo víƒÂ¡lku, aby zredukovali zvíƒÂ½í…¡eníƒÂ½ po턍et lidíƒÂ­ na tí…™etinu.
  Teprve luxusníƒÂ­ ví„›deckíƒÂ½ víƒÂ½zkum pí…™inesl celopopula턍ní„› íƒÂºí„innou antikoncepci.
  Ale je pravda kdyí…¾ se to dí„›líƒÂ¡ organizovaní„› s vrcholem u Hitlera, tak to zvyí…¡uje civilizaci, rí…¯st Ní„›mecka po víƒÂ¡lce nad ostatníƒÂ­, na rozdíƒÂ­l od chaotickíƒÂ©ho pernamentníƒÂ­ho zabíƒÂ­jeníƒÂ­ mezi jednotlivci v Africe.

  Oví…¡em zcela nesporní„› mí„›l lepí…¡íƒÂ­ víƒÂ½sledky americkíƒÂ½ zpí…¯sob obdivovíƒÂ¡níƒÂ­ a odm턛텈ovíƒÂ¡níƒÂ­ nejíƒÂºsp턛텡ní„›jí…¡íƒÂ­ch. AmerickíƒÂ½ sen, jakíƒÂ½koliv 턍loví„›k (30% stí…™edníƒÂ­ vrstvy se schopníƒÂ½mi rodi턍i a vzdí„›líƒÂ¡níƒÂ­m) mohl dosíƒÂ¡hnou svíƒÂ½mi vynikajíƒÂ­cíƒÂ­mi víƒÂ½sledky bohatstvíƒÂ­ ví„›tí…¡íƒÂ­ neí…¾ í…¡lechta v Evropí„› (5%).
  Oví…¡em skon턍il vlíƒÂ¡dou nepí…™íƒÂ­míƒÂ© odpoví„›dnosti, bankovníƒÂ­ kapitalismus, manaí…¾eí…™i si ur턍ujíƒÂ­ sami svoje platy za rozkríƒÂ¡díƒÂ¡níƒÂ­ majetku jiníƒÂ½ch, kteríƒÂ½ ovlíƒÂ¡dajíƒÂ­, politici víƒÂ½tí„›zíƒÂ­ ten, kdo zíƒÂ­skíƒÂ¡ nejvíƒÂ­ce pení„›z na zaplaceníƒÂ­ míƒÂ©diíƒÂ­.
  80% pení„›z ovlíƒÂ¡díƒÂ¡ míƒÂ©ní„› neí…¾ 5% nejbohatí…¡íƒÂ­ch.

  MatematickíƒÂ© myí…¡leníƒÂ­.
  Jonh obsadil míƒÂ­sto pro 4-10 lidíƒÂ­. StaríƒÂ½ funk턍níƒÂ­ systíƒÂ©m v USA í…™íƒÂ­kal, í…¾e í…™editel by mí„›l míƒÂ­t asi plat jako 10-50 í…™idi턍텯 víƒÂ½tahí…¯.
  Dnes nejvyí…¡í…¡íƒÂ­ manaí…¾eí…™i firem berou platy jako 500-1000 jejich prí…¯mí„›rní„› placeníƒÂ½ch tvrdí„› makajíƒÂ­cíƒÂ­ch dí„›lníƒÂ­kí…¯.

  Takí…¾e John í…¾ije udrí…¾itelníƒÂ½m a sví„›t rozvíƒÂ½jejíƒÂ­cíƒÂ­m zpí…¯sobem í…¾ivota.
  LuxusníƒÂ­ let proti zíƒÂ¡visti íƒÂºí„inní„› obhajuje tíƒÂ­m, í…¾e je zadarmo a m텯텾e jej zíƒÂ­skat víƒÂ­ce lidíƒÂ­ ve firmí„›, podle víƒÂ½konnu. Je v 턍astíƒÂ©m styku se ví…¡emi zamí„›stnanci, a ti majíƒÂ­ moí…¾nost mu díƒÂ¡t pí…™ez hubu, kdyby pí…™evlíƒÂ¡dl níƒÂ¡zor, í…¾e svíƒÂ½mi nechutní„› drahíƒÂ½mi a luxusníƒÂ­mi orgiemi ohroí…¾uje jejich pracovníƒÂ­ míƒÂ­sta a moí…¾nosti uí…¾ivit se.

 4. @eastbiz @Clayton Njn. Asi je fakt jeí…¡tí„› krize, dneska uí…¾ lidi nechtí„›j utríƒÂ¡cet ani míƒÂ­le 🙂 Te턏 jsem si uví„›domil, í…¾e pro oba lety pí…™íƒÂ­í…¡tíƒÂ­ mí„›síƒÂ­c míƒÂ¡m 62K na upper decku, tak uí…¾ zíƒÂ¡vidíƒÂ­m o ní„›co míƒÂ­í…ˆ. 62A a K v businessu jsou nejlepí…¡íƒÂ­ business seats v 747, podle mí„› lepí…¡íƒÂ­ neí…¾ aisle seats ve staríƒÂ© first, aspoí…ˆ jíƒÂ¡ bych nemí„›nil. A na Concord salíƒÂ³nek stejní„› m텯텾u zapomenout, poprvní„› jsem risknul spoj odlíƒÂ©tajíƒÂ­cíƒÂ­ do Prahy 1:15 po pí…™istíƒÂ¡níƒÂ­ letu z LAX na LHR. VidíƒÂ­m to tak na 70%, í…¾e to stihnout nepí…¯jde, aspoí…ˆ uvidíƒÂ­m, jak se BA o mí„› postarajíƒÂ­, po턍íƒÂ­tíƒÂ¡m s tíƒÂ­m, í…¾e poletíƒÂ­m dalí…¡íƒÂ­m letem a nenechajíƒÂ­ mí„› tvrdnout do druhíƒÂ©ho dne ní„›kde v hotelu. Pí…™eci jenom s BA Gold kartou o턍ekíƒÂ¡víƒÂ¡m, í…¾e se o mní„› postarajíƒÂ­. BTW, v BA nemajíƒÂ­ inflaci koví…¯ na kartíƒÂ¡ch, takí…¾e pí…™ekvapiví„› BA Gold neodpovíƒÂ­díƒÂ¡ nejni텾텡íƒÂ­ AA Gold, ale naopak nejvyí…¡í…¡íƒÂ­ AAdvantage Executive Platinum (Oneworld Emerald). Ty amíƒÂ­ci uí…¾ to s tíƒÂ­m zna턍eníƒÂ­m karet opravdu pí…™ehíƒÂ¡níƒÂ­, te턏 uí…¾ je 턍asto i Platinum skoro zíƒÂ¡klad, jsem zví„›davíƒÂ½ co vymyslíƒÂ­ vyí…¡í…¡íƒÂ­ho. Prase aby se v tom vyznalo. Nebylo by pí…™ehlední„›jí…¡íƒÂ­ vríƒÂ¡tit se k tomu, co majíƒÂ­ BA: Blue zíƒÂ¡klad, potom Silver a Gold a oficiíƒÂ¡lní„› nepublikovaníƒÂ¡ Premier (tu míƒÂ¡ píƒÂ¡r lidíƒÂ­ na sví„›tí„›)?

 5. @Momo
  DíƒÂ­ky za zajíƒÂ­mavou vsuvku.
  Vemu od tebe ví„›tu:
  í¢Â€ÂžJohn í…¾ije udrí…¾itelníƒÂ½m a sví„›t rozvíƒÂ½jejíƒÂ­cíƒÂ­m zpí…¯sobem í…¾ivota.í¢Â€Âœ

  NaprostíƒÂ½ souhlas!
  Proto si taky Johna nesmíƒÂ­rní„› víƒÂ¡í…¾íƒÂ­m. Pí…™edeví…¡íƒÂ­m pro tu hodnotu, kterou lidem pí…™iníƒÂ¡í…¡íƒÂ­ tak ní„›jak ze svíƒÂ© podstaty a za velkíƒÂ©ho víƒÂ½deje energie, anií…¾ by je musel(chtí„›l) jakkoliv marketingoví„› masíƒÂ­rovat a manipulovat.

  JíƒÂ¡ jen, í…¾e ní„›kdy narazíƒÂ­m na text, kteríƒÂ½ s tíƒÂ­m, co vidíƒÂ­m tak ní„›jak nekoresponduje. A míƒÂ¡m nutkíƒÂ¡níƒÂ­ to zmíƒÂ­nit.

  Jde o materiíƒÂ¡lníƒÂ­ a duchovníƒÂ­ stríƒÂ¡nku. V obojíƒÂ­m, jestli se chci dostat daleko, musíƒÂ­m obí„›tovat velkíƒÂ© mnoí…¾stvíƒÂ­ energie. Ale obojíƒÂ­ jsou, podle mí„›, na jiníƒÂ© straní„›.
  ZatíƒÂ­mco duchovní„› se m텯텾u do cíƒÂ­le dopracovat, materiíƒÂ¡lní„› a poí…¾itkíƒÂ¡í…™sky m텯텾u touí…¾it donekone턍na (resp.to kon턍íƒÂ­ príƒÂ¡ví„› v duchovníƒÂ­ roviní„›).

 6. @Endorfin @Momo S jíƒÂ­dlem roste chuí…Â¥ a touhy jsou be konce. íƒÂšspí„›ch víƒÂ¡s bu턏 semele, nebo to vede príƒÂ¡ví„› do tíƒÂ© duchovníƒÂ­ roviny, protoí…¾e ve 3D uí…¾ neníƒÂ­ co í…™eí…¡it. Podle mní„› je dí…¯leí…¾itíƒÂ½, í…¾e 턍loví„›k dí„›líƒÂ¡ co ho bavíƒÂ­ a naplí…ˆuje a míƒÂ¡ to smysl pro lidi (zíƒÂ¡kazníƒÂ­ky). Uí…¾ jsem vidí„›l píƒÂ¡r mega íƒÂºp턛텡níƒÂ½ch lidíƒÂ­ co ten “motor” ztratili a nebyl to zrovna pí…™íƒÂ­jemníƒÂ½ pohled. Uví„›domil jsem si, í…¾e dí…¯leí…¾itíƒÂ¡ je ta motivace, dí…¯vod ní„›co dí„›lat a za to by ní„›kteí…™íƒÂ­ bohatíƒÂ­ co zníƒÂ¡m dali ví…¡echno. NíƒÂ¡s chudíƒÂ¡ky í…¾ene dopí…™edu hlad a touhy po ví„›tí…¡íƒÂ­m a delí…¡íƒÂ­m autí„› a to víƒÂ¡m pí…™ekvapiví„› ti íƒÂºsp턛텡ní„›jí…¡íƒÂ­ mohou i zíƒÂ¡vidí„›t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *